Shqiptarët dhe aftësia e të mësuarit gjuhë të ndryshme.

Te Fundit Shqiptarët dhe aftësia e të mësuarit gjuhë të ndryshme Nga Fatjona R. Lubonja Ed.D – Shqiptarët ndër vite kanë praktikuar një aftësi të përdorimit të gjuhëve të ndryshme, përfshi këtu gjuhën e lindur, gjuhët e mësuara gjatë rritjes dhe dialektet. Ky është një fenomen i rëndësishëm që kërkon reflektimin e një mendimi analitik, edhe pse thjeshtë mund të diskutohet si një hipotezë. Për më tepër popullsia shqip-folëse është një popullsi emigruese (INSTAT, 2018) që praktikon fenomenin e të mësuarit, përvetësimit dhe përdorimit të gjuhëve të ndryshme. Por në këtë shkrim i referohem shqiptarëve jashtë dhe brenda kufijve të Shqipërisë, për arsyen sepse kjo popullsi, përveç përdorimit të gj

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2016 by FATJONA LUBONJA.